Кога договорът се счита за прекратен?
МенюКонтакти
Обратно към списъка

Кога договорът се счита за прекратен?

  • при извършване на услугата и изпращането на електронно писмо (e-mail) с уведомление за наличието на доклад за извършената услуга в профила на клиента;
  • при отсъствие на пациента на посочения адрес (за услугата "посещение у дома с първичен медицински преглед" или когато е уговорено пациентът да бъде взет от посочен адрес и придружен до медицинското заведение) в потвърдения часови интервал (удостоверено с протокол от лицето, направило посещението + направен опит за свързване с клиента от страна на „Здраве за мама“ ЕООД на посочения телефон за връзка). В този случай не се дължи връщане на заплатената сума;
  • при неявяване на пациента в посоченото медицинско заведение в уговорения час. В този случай не се дължи връщане на заплатената сума;
  • при отказ на пациента да подпише декларация-съгласие. В този случай не се дължи връщане на заплатената сума;
  • при отказ от страна на клиента, получен от „Здраве за мама“ ЕООД след стартирането на услугата, но преди реално да е била извършена. В този случай се връща 70 % от платената сума;
  • при смърт на пациента – ако уведомлението за това е получено от „Здраве за мама“ ЕООД след стартирането на услугата, но преди реално да е била извършена. В този случай се връща 70 % от платената сума;
  • при промяна в законодателството, която води до необходимост „Здраве за мама“ ЕООД да прекрати дейността си.