УМБАЛ „Св. Иван Рилски“
МенюКонтакти

УМБАЛ „Св. Иван Рилски“

София град

изтегли изтегли

Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Иван Рилски“ ЕАД – гр. София е Университетска болница с национално значение. Основната й дейност е извършването на диагностика, лечение и рехабилитация за повишаване качеството на живот на пациентите при утвърждаване й като лидер във високотехнологичната медицинска диагностика и практика в Република България.

Болницата е предпочитано място от пациенти от цялата страна. Тук работят 131 лекари, от които 13 професори, 14 доценти и 38 асистенти. 85% от лекарите са с призната специалност, 45% от тях имат и втора специалност, а 5% са с по 3 специалности. Броят на медицинските специалисти е 189, от които 144 специалисти по здравни грижи, 24 мед. лаборанти, 14 рентгенови лаборанти и 7 рехабилитатори, като 12 нейни лекари-специалисти са посочени за най-добър лекар в съответната специалност по данни от анкета сред медицинската общност през 2012 г.

Базата на лечебното заведение е изцяло обновена и осъвременена. Разкритите 263 легла са разположени в болнични стаи с по 1, 2 и 3 легла, като за всяка стая е обособен самостоятелен санитарен възел. На болничните легла е инсталирана уникална енергоефективна компютърна информационно-комуникационна система "Smart module", предоставяща възможност за връзка с информационната система на болницата и повишаваща комфорта на пациентите чрез персонален достъп до кабелна телевизия, интернет, филми по избор, скайп, телефон, закупуване на вестник или списание от леглото.

УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД е единствената българска болница, отличена с 2 международни награди за качество – International Europe Award For Quality – New Millennium Award на Trade Leaders’ Club и Editorial Ofice за 2011 г. и „International Diamond Prize for Excellence in Quality” на Европейското общество за изследване на качеството – ESQR за 2012 г.

В лечебното заведение е разработена, внедрена и се поддържа Система за управление на качеството, съответстваща на изискванията на международния стандарт ISO 9001:2008 от 2009 година. Разрешение за осъществяване на лечебна дейност на болницата, издадено от МЗ, определя трето ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарти по Гастроентерология, Неврохирургия, Ревматология, Анестезиология и интензивно лечение, Нефрология, Диализно лечение, Професионални болести, Физикална и рехабилитационна медицина, Образна диагностика, Нуклеарна медицина, Клинична лаборатория, Клинична имунология.

Лечебното заведение е с акредитационна оценка за цялостна медицинска дейност и за практическо обучение "Отлична" за срок от пет години, съгласно заповед № РД-01-667/17.12.2007г. на Министъра на здравеопазването.

УМБАЛ "Св. Иван Рилски“ ЕАД разполага със съвременна висококачествена апаратура за:

Образна диагностика:

- Дигитален рентгенов апарт позволяващ провеждането на рентгенови изследвания на европейско ниво.

- ЯМР –16 мултидетекторен компютър-томограф-GE (мултислайс, с възможности за навигация и симулация, вкл. 3D КТ ангиография);

- Бипланов ангиографски апарат, нямащ аналог в страната. Апаратурата позволява провеждане както на всички рутинни интервенционални процедури, така и високо специализирани ангиографски и нтервенционални методи.

Нуклеарна медицина:

Гама камера, комбинирана със 16-срезов Компютърен томограф (скенер) за откриване в съвсем ранен стадий на изменения в структурата на клетките при тумори, сърдечно-съдови и други заболявания (високотехнологичното изследване SPECT/CT)

Лабораторна диагностика – клинична лаборатория, клинична имунология, клинична патология, лаборатория за определяне на тежки метали, позволяваща висока достоверност на резултатите и много широк набор от изследвания;  Физикална терапия и рехабилитация;

Извършва специализирана диагностична, консултативна, терапевтична и рехабилитационна болнична и извънболнична медицинска помощ, като се използват съвременни конвенционални и специализирани методики за функционална оценка, физикално лечение и рехабилитация:

·        нискочестотна терапия

·        средночестотна терапия

·        високочестотна терапия

·        ултразвукова терапия

·        магнитотерапия

·        терапия с видими, инфрачервени и ултравиолетови лъчи,поляризирана светлина/BIOTRON-Zepter/

·        инхалационна терапия.

·        електростимулации

·        лазертерапия, лазерпунктура

·        екстензионна терапия

·        кинезитерапия

·        механотерапия

·        термотерапия и криотерапия

·        лечебен масаж

Модерна и съвременна апаратура за изследване на нервната система, включително и вегетативната – ехо- и доплер сонограф с възможности за транскраниална доплер-сонография и интраоперативен микроваскуларен доплер-сонограф и магистрали; модерен ЕЕГ апарат с възможност за холтер и видео ЕЕГ; апарат за съвременна електрофизиологична диагностика, вкл. евокирани потенциали и мозъчна картография, вкл. интраоперативно мониториране, ЕМГ и други.

Клиники

Клиника по гастроентерология

Клиника по терапия на вътрешните болести, нефрология и диализа

Клиника по ревматология

Клиника по професионални заболявания

Клиника по неврохирургия

Клиника по нервни болести

Отделения

Консултативно-диагностичен блок    

Expand Консултативно-диагностичен блок

Очен кабинет

Отделение Компютърна и Магнитно резонансна томография

Медико-диагностична лаборатория

Отделение по нуклеарна медицина

Отделение по физикална терапия и рехабилитация

Отделение по конвенционална образна диагностика

Свържи се с консултантите на "Здраве за мама" за повече информация: +359 889 299 449.Поръчай преглед