Сити Клиник Онкологичен център
МенюКонтакти

Сити Клиник Онкологичен център

София град

онкоцентър онкоцентър2 онкоцентър3

Сити Клиник Онкологичен център е модерно болнично заведение за коплексно и високотехнологично лечение на ракови заболявания. Онкологичният център има екип от водещи специалисти, лидери в своите области.

Болницата е оборудвана с три апарата за лъчелечение и радиохирургия от най-висок клас, един от които е предназначен за брахитерапия. Има обособени клиники по медицинска онкология, лъчетерапия и радиохирургия, нуклеарна медицина, образна диагностика, гастроентерология, обща и клинична патология, генетика.

В болницaта се извършва химиотерапия, таргетна терапия, генетични консултации, рехабилитация и психологическа стабилизация на пациентите и техните близки. Пациентите ще имат достъп до авангардни технологии като PET/CT и SPECT/CT за образна диагностика, 3D мамограф с томосинтеза, апарат за автоматизирано смесване на лекарства и много други.

Клиника по лъчелечение и радиохирургия

Лъчелечение, лъчева терапия, облъчване, „нагревки“ използва различни видове йонизиращи лъчения, които унищожават или увреждат раковите клетки.

Как действа лъчелечението?

Йонизиращите лъчи проникват в тъканите и при всеки сеанс ликвидират част от заболелите клетки. Лъчелечението много прилича на безкръвна операция, чрез която ежедневно се стопяват определен брой клетки. Промените в здравите тъкани в хода на лечебния курс се изразяват като остра лъчева реакция и след шестия месец като лъчево усложнение, подобно на кървенето след операция и оставянето на белег.

Принципът на лъчевото лечение се базира от една страна върху по-голямата уязвимост на болните клетки, а от друга - на по-високата способност на здравите тъкани да се възстановяват в периода между всяко облъчване.

Лъчелечението е един от трите основни лечебни методи в онкологията. Съвременното лъчелечение е високотехнологична дейност, съчетаваща най-авангардните лъчетерапевтични техники с най-новите научно-медицински познания за напредъка в овладяване на туморния растеж и метастазиране.

Онкологията на 21 век  предлага такива лечебни методи, които след контролиране на болестта запазват максимално качеството на живот на болния. Лъчелечението осигурява органосъхраняващ подход, при който говорният апарат, правото черво, ануса, белият дроб, простата и др. органи се запазват изцяло или частично, като запазват функцията си след оздравяване. Радиохирургията  е най-авангардният метод на лъчелечението, при който се извършва безкръвна лъчева операция на практически всички органи в човешкото тяло без скалпел.

Клиниката е оборудвана с два ТруБийм линейни ускорителя на фирмата Вариан. Единият от тях е със STX спецификации, насочени към формирането на малки, високофокусирани полета лъчение. Това са най-модерните машини за лъчелечение в момента в света.

Клиниката разполага и с модерна брахитерапевтична система за някои специфични тумори. Целият комплекс от уникална апаратура, с която разполага Сити Клиник дава възможност за най-съвременно лечение в областта на онкологията.

Най-често срещаните случаи, които се нуждаят от лъчелечение са:

Мозъчните злокачествени и доброкачественни тумори, вкл и т.н. артериовенозни малформации, метастази в мозъка;

Всички тумори на гърлото, устата, говорния апарат, носа, ушите метастази, в областта на шията;

Злокачествените тумори на гърдата, белия дроб и средостението;

Злокачествените тумори на правото черво и ануса;

Злокачествените тумори на женските и мъжките гениталии;

Злокачествените тумори на костите и меките тъкани;

Тумори на хипофизата и тиреоидно асоциираната офталмопатия;

Малигнени лимфоми;

Метастази в кости, мозък, меки тъкани, лимфни възли, бял дроб и др.

Този метод ползва рентгенови лъчи, подобни на тези, с които се правят снимки, но много по-мощни, които преминават през кожата и доставят доза дълбоко в тялото, където се намира тумора. Обикновено са необходими няколко рентгенови лъча, които влизат в тялото под различен ъгъл. Процедурата прилича на безкръвна операция, която ежедневно стопява определен брой клетки. Принципът на лъчевото лечение се базира от една страна върху по-голямата уязвимост на болните клетки, а от друга - на по-високата способност на здравите тъкани да се възстановяват в периода между всяко облъчване. По този начин нормалните клетки се възстановяват лесно от радиационните промени, докато раковите клетки не могат да го направят и умират, което е същността на лъчелечението. С развитието на науката в областта на физиката и медицината методът непрекъснато се оптимизира с физико-технологични и медицински средства.

Радиохирургия

Както показва името, радиохирургията /РХ/ е безкръвна операция чрез използване на радиация. Обикновено „просто РХ“ се нарича безкръвното облъчване на процеси в областта на главата и по-специално мозъка.

Изключително прецизно, както с  хирургически нож, се прилага най-често еднократна висока доза само в един ден. Лекуват се не само тумори - злокачествени и доброкачествени, но и някои функционални промени в мозъка.

С напредването на науката Радиобиология и техниките в Лъчелечението е възможно подобни безкръвни операции да се правят и на места в цялото тяло. Те се наричат РХ на тялото, или телесна РХ.  Облъчването може  да  се прилага еднократно или 5-10 пъти в зависимост от областта, която се лекува. Тъй като се извършват повече от едно облъчване се използват специални обездвижващи тялото средства, маски или колани. Тези техники са възможни само в болници, които има специална апаратура  с възможности за изключителна прецизност на облъчването в рамките на 1-2 мм. Разликата от специалния апарат TRUE BEAM STX в Онкоцентъра и новите високо-технологични апарати, с които вече разполага българското лъчелечение е в тяхната точност - 5 -10 м.

Промените, които радиацията причинява на туморните клетки приличат на отрязване с хирургичен скалпел. Туморът, обаче, загива в рамките на един–два месеца. За да има подобна прецизност, която да е безопасна, при РХ на мозъка, главата на пациента  трябва задължително точно да се обездвижи. Така чрез планирането с осигурителна доза 1-2 мм около тумора не се засяга почти никаква част от здравата мозъчна тъкан.

Радиохирургията е подходяща както при  нововъзникнали заболявания на мозъка или върху метастази в хода на рецидивиране на болестта.

Как действа радиацията ?

РХ действа като всеки вид лъчелечение. Тя уврежда най-важната структура в клетъчното ядро, дезоксирибонуклеиновата киселина и спира деленето на раковите клетки. В зависимост от вида на тумора ефектът на туморно изчезване се случва след определено време. При ракови тумори ефектът се наблюдава след 1-2 м. При доброкачествените тумори и при мозъчните малформации  радиацията затваря кръвоносните съдове и болестта се овладява. Това става по-бавно  в рамките на 1,5 до 2 години.

Кога се предпочита операция и кога радиохирургия

Ако пациентът внезапно е получил много тежки оплаквания със сериозно влошаване на качеството на живота, метод на избор за бързото им отстраняване е операция. Тя поставя и диагнозата /ако не и известна/, като взема проба. След нея може да следва РХ.

РХ се прави при пациенти, при които стандартните лъчеви техники не са приложими или ако са получили вече допустимите дози за тъканите в областта.  Метастазите в мозъка могат да се облъчват с РХ повече от един път, което не е разрешено за обикновените високо-технологични техники.  Облъчваният пациент може и да бъде опериран, ако се налага.

С какви апарати може да се прави радиохирургия?

Гама ножът е най-старата техника за РХ, при която за съжаление върху главата трябва да се фиксира /с упойка/ специална рамка за прецизното облъчване. Затова тези апарати могат да се използват при еднократно облъчване само за тумори на мозъка, тъй като фиксираната за главата рамка е наистина неприятна за човек.

Кибер ножът е следващото поколение апарати за РХ. При него се прилагат 120-140 лъчеви снопа и роботизираният облъчвател се върти около пациента. Облъчването продължава 30-40 минути.

Протонната терапия е нов вид лъчение /с протони/, която не е много разпространена. Поради високата цена /над 100 млн долара/ на циклотрона, произвеждащ протони, в света има малко центрове и науката още не е доказала практическите предимства на техниката.

РХ чрез съвременното обемно модулирано лъчелечение /VMAT/ става чрез най-новото поколение линейни ускорители. Такъв апаратът TRUE BEAM STх в онкоцентъра, който засега е единственият в България. Голямото предимство е във възможността да се лекуват по радиохирургически път не само малки тумори на мозъка, но и по-големи тумори на 3.5 см. в повече от една сесия от 5 до 10 пъти.  Това е телесната радиохирургия, която се нарича фракционирана РХ. Сеансите са кратки  и много болни на ден могат да получат желаното лечение. Благодарение на техника 3F, пациентът се облъчва за няколко минути. Тези апарати могат да облъчват всички видове тумори в човешкото тяло.

Брахитерапия

Брахитерапията е вид вътрешно лъчелечение, при което източникът на радиация се вкарва в самия тумор или в непосредствена близост. Това води до редица предимства за пациентите в сравнение с традиционното външно облъчване.

Основният принцип на действие на лъчелечението е облъчването на туморните клетки, при което те се увреждат и умират постепенно. Някои умират още в момента на облъчването, като колкото по-висока е дозата, толкова по-голям е техният брой. Останалите клетки си отиват в рамките на няколко месеца.

Нежеланите странични ефекти при брахитерапията са сведени до минимум в сравнение с външното облъчване. Това е така, защото при нея източникът на лъчение се вкарва в самия болен орган. По този начин съседните здрави органи получават малка доза лъчение. Източникът обикновено се вкарва в кухина, ако туморът е в съседство с нея, ако не, под анестезия, се ползват игли, които минават през меките тъкани и болния орган. Иглите са тънки и кухи, с диаметър 2 милиметра и са дълги 20 см.

Източникът на лъчение е иридий 192 и е най-масово използваният за брахитерапия с временен имплант. Той влиза роботизирано във всяка от иглите и облъчва туморните клетки. Този източник е с висока мощност на дозата, което позволява за малко време да се отделя голямо количество енергия. По този начин облъчването трае максимум 15-20 минути в зависимост от вида на тумора (предписаната доза) и активността на източника. След като приключи процедурата, източникът на облъчване се прибира в апарата и болният не е радиоактивен, чувства се напълно комфортно и може да се прибере при близките си часове след процедурата.

В зависимост от заболяването един болен човек има  нужда от три до шест подобни процедури. Не така обаче седят нещата, ако дозата е с ниска мощност. Тогава за източници се използват радиоактивни семенца, които остават в човека и се разпадат за около месец и половина-два. Заради това пациентът има редица проблеми - трябва да спазва мерки за радиационна защита, да има специален документ при пътуване.

Брахитерапията е с широки възможности за приложение.  Болните, които могат да се подложат на тази терапия са около 40% от всички, които подлежат на лъчелечение. Тя може да се използва или като самостоятелен метод на лечение, или в съчетание с външно облъчване. Комбинираното приложение се използва при пациенти с повишен риск от метастази. Тогава брахитерапията лекува болния орган, а с външното облъчване се атакуват най-близките лимфни възли, където се очаква да се появят разсейки. Затова винаги резултатите са по-добри и е за предпочитане да се съчетаят външните  източници с вътрешното облъчване.

Апаратура

На територията на Онкологичния център се намират три линейни ускорители TRUE BEAM от най новото поколение, които се отличават с голяма мощност на дозата на произвежданите от тях лъчи, както и с голямата си прецизност.

TRUE BEAM STX е революционна машина не само за България, но и за Европа. Освен за точно и бързо облъчване на пациенти е единственият в България, пригоден за истинска радиохирургия на мозъка и на цяло тяло. Изключително прецизно, както с  хирургически нож, се облъчва тумора с околна тъкан само 1-2 мм , като се прилага най-често еднократна висока доза само в един ден.

Вторият апарат TRUE BEAM e последно поколение линейни ускорители, които дават възможност за извършване на процедурата модулирано по интензитет лъчелечение чрез т.н. Бърза арка. Апаратът се върти около пациента и за няколко минути извършва прецизно фокусиране в тумора със запазване дори и на най-близко разположените здрави тъкани и органи. Специален многолистен колиматор фигурира по специален начин облъчващия лъчев сноп, концентриращ дозата само към тумора.

Третият уникален апарат Гамамед плюс /вторият в България/ осъществява т.н. вътрешно облъчване – брахитерапия. В тялото на пациента се поставят източници на радиация, които унищожават само туморните клетки и в радиус от 1 см пазят здравите тъкани.

Целият комплекс от уникална апаратура, КТ за планиране на лъчелечението, приложение на най-новите образни методи, с които разполага  Сити клиник /МРТ, МР спектроскопия, позитронно емисионна томография/, дава възможност за най-съвременно лечение в областта на онкологията.

Преди всяко лечение туморът се сканира с технология, подобна на СТ-скенера директно на линейния ускорител, за да се потвърди позицията на тумора с точност до милиметър. Тези линейни ускорители са комплектувани с най-новите системи за планиране на лъчелечението и имат вградена система за контрол на качеството.

Свържи се с консултантите на "Здраве за мама" за повече информация: +359 889 299 449.Поръчай преглед