Общи условия
МенюКонтакти

МОЛЯ, ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ ВНИМАТЕЛНО С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ:

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА САЙТА "ЗДРАВЕ ЗА МАМА"

 

Сайтът www.zdravezamama.com е собственост на „Здраве за мама“ ЕООД, българско юридическо лице, регистрирано по Законите на Република България, вписано в Търговския регистър с ЕИК 202840756.

Приемането на тези условия с отбелязване на предвиденото за това място на сайта, по същество представлява сключване на договор между Клиента и „Здраве за мама“ ЕООД. Приетите от Клиента общи условия са част от съдържанието на този договор.

„Здраве за мама“ ЕООД е притежател на търговската марка „Здраве за мама“.

Всички авторски права върху материалите в сайта и върху самия сайт са под защитата на Закона за авторското право и сродните му права.

 

Описание на услугата

Сайтът Ви дава възможност да изберете и заплатите медицинска услуга, която да бъде извършена спрямо Вас или посочено от Вас лице (Пациент), намиращо се в определен регион на територията на Република България. „Здраве за мама“ ЕООД ще се свърже с лицензирано медицинско заведение или с лекар-консултант и ще организира извършването на поисканата от Вас медицинска услуга, като заплати извършването й на съответното медицинско заведение.

„Здраве за мама“ ЕООД е администратор на лични данни по силата на Закона за защита на личните данни, рег. № 399671 09.07.2014г.

 

Какво не е „Здраве за мама“ ЕООД

„Здраве за мама“ ЕООД не е здравно-осигурителен фонд.
„Здраве за мама“ ЕООД не е медицинско заведение.
„Здраве за мама“ ЕООД не е юридически представител на Пациента и не го съветва как да упражнява най-ефективно и финансово-обосновано своите права на здравноосигурено лице.

 

Дефиниции (за целите на отношенията между „Здраве за мама“ ЕООД и Клиента):

Неотложна медицинска помощ е медицинска дейност за оказване на срочна медицинска помощ на болни и пострадали лица, чийто живот не е пряко застрашен, но които се нуждаят от медицинска помощ в кратък срок, за да бъде предотвратено по-нататъшно развитие и усложняване на заболяването. 

Спешната медицинска помощ включва всички медицински дейности, насочени към възстановяване на остро или внезапно настъпили животозастрашаващи нарушения, което изисква незабавна медицинска помощ, и целят поддържане жизнените функции на организма.

По смисъла на закона „Здраве за мама“ ЕООД не може да организира предоставянето на спешна и/или неотложна медицинска помощ, тъй като тя е прерогатив на държавата. В случай, който налага ползването на такава, Ви съветваме незабавно да се обърнете към центровете за спешна медицинска помощ и да позвъните на единен европейски номер 112.

Клиент е лицето, с което „Здраве за мама“ ЕООД сключва договор и което има права и задължения по него, включително и задължението да заплати на „Здраве за мама“ ЕООД договореното възнаграждение.

Пациент е лицето, спрямо което се осъществяват медицинските дейности, заявени от Клиента. Пациентът и Клиентът може да са различни лица.

Медицински заведения са организационно обособени структури на функционален принцип, в които лекари или лекари по дентална медицина самостоятелно или с помощта на други медицински и немедицински специалисти, осъществяват всички или някои от следните дейности:

 1. диагностика, лечение и рехабилитация на болни;
 2. наблюдение на бременни жени и оказване на родилна помощ;
 3. наблюдение на хронично болни и застрашени от заболяване лица;
 4. профилактика на болести и ранно откриване на заболявания;
 5. мерки за укрепване и опазване на здравето;
 6. трансплантация на органи, тъкани и клетки.

Медицинска услуга е услугата, която се предлага на сайта www.zdravezamama.com и е свързана с диагностика и лечение на заболявания.

Профил на Клиента е виртуалната „папка“ на Клиента, създадена от него с попълването на регистрационна форма на сайта www.zdravezamama.com. Достъп до Профила на Клиента имат той и администраторите на сайта, които са регистрирани по Закона за защита на лични данни. Чрез Профила на Клиента се правят поръчки за неограничен брой Пациенти и се проверяват Докладите за оказаната медицинска услуга. Профилът на Клиента, както и цялата база данни на сайта, се съхраняват на специален, независим сървър с високо ниво на защита.

Хоспитализация е приемането на Пациента в медицинско заведение.

 

Срокове за извършване на услугата:

 • до 24 часа след направена заявка Клиентът ще получи потвърждение за мястото, цената и сроковете за извършване на медицинската услуга;
 • до 48 часа след началото на услугата тя ще бъде извършена спрямо Пациента (освен в случаитe, в които изпълнението на услугата изисква повече време, за което Клиентът ще бъде предварително информиран).
 • до 72 часа след извършване на услугата Докладът за извършената услуга, включващ предприетите действия и информация за статуса на Пациента с препоръки за по-нататъшни действия, ако такива са необходими, ще бъде предоставен на Клиента.

Гореупоменатите срокове важат за последователни работни дни. За неработни дни се считат събота, неделя и всички национални и официални празници в Република България.

 

Начало на услугата

За начало на услугата се счита моментът, в който са изпълнени всички изброени по-долу условия:

 1. Имената на Пациента и точният адрес за посещение на медицински екип или адресът, от който Пациентът трябва да бъде взет, за да бъде заведен в медицинско заведение, при медицински специалист или за да бъде настанен в специализирано заведение с постоянни грижи, са предоставени на „Здраве за мама“ ЕООД;
 2. Пациентът е информиран от Клиента за това, че:
  • ще бъде посетен и прегледан от медицински лица в определен ден и час,
  • ще трябва да се яви в посочено медицинско заведение в определен ден и час,
  • ще бъде придружен до съответно медицинско заведение в определен ден и час,
  и Пациентът е потвърдил своето съгласие за това.
 3. Клиентът е информиран от координатора на „Здраве за мама“ ЕООД за медицинското заведение, в което ще се извърши медицинската услуга или за социалното заведение, в което ще бъде настанен Пациента;
 4. Клиентът е информиран от координатора на „Здраве за мама“ ЕООД за стойността на поръчаната от него услуга и Клиентът е дал съгласието си;
 5. Услугата е заплатена от Клиента и стойността е постъпила в банковата сметка на „Здраве за мама“ ЕООД.
 6. В случай, че плащането постъпи в банковата сметка или бъде извършено чрез виртуален ПОС терминал извън работното време на „Здраве за мама“, което е от понеделник до петък от 08:30 до 19:30 часа източно европейско време (+02 GMT/EET)6. (+02 GMT/EET) (с изключение на националните и официалните празници в Република България), то за начало на услугата ще се счита първият работен час на първия работен ден от получаване на плащането.

  Начин на плащане:

  Банков превод

  Сумата се превежда по сметка, в лева: 
  Първа инвестиционна банка
  IBAN: BG28FINV91501016058811
  BIC: FINVBGSF
  „Здраве за мама“ ЕООД
  Виртуален ПОС терминал

  Чрез дебитна/кредитна карта.


 

Детайлно описание на извършването на услугата:

 • Всеки Клиент следва да се регистрира в системата, като си създаде собствен Профил, за да има достъп до менютата за въвеждане на Пациент, избиране на медицинска услуга и заплащане, както и до Доклада с резултатите от изпълнението на поръчката.
 • Всички данни и документи, които „Здраве за мама“ ЕООД получава и/или изготвя, се съхраняват единствено на сървъра на „Здраве за мама“ ЕООД и не се изпращат на Клиента по електронна поща, факс или друг начин.

  На Клиента се изпраща електронно писмо (e-mail) с информация, че Докладът е изготвен и може да бъде достъпен от Профила на Клиента. С оглед сигурността на информацията и защита на личните данни, Докладът е достъпен в Профила на Клиента за 120 (сто и двадесет) часа, считано от часа на изпращане на писмо на електронния адрес, посочен от Клиента за уведомление за наличността на Доклада на сайта www.zdravezamama.com. След този срок Клиентът може да получи повторен достъп до документа за нови 120 (сто и двадесет) часа само след изпращането на нарочно искане за това до администраторите на сайта.

  „Здраве за мама“ ЕООД не носи отговорност за разпространение на информация от документите, ако те са свалени от сайта чрез Профила на Клиента, освен ако се докаже по безспорен начин, че разпространението на информация е настъпило в резултата на действия на „Здраве за мама“ ЕООД.

 • Клиентът въвежда данни за Пациента (задължителни: три имена, точен адрес на местопребиваване, телефон за връзка3. ; кратко описание на здравословния проблем на Пациента, други особености), както и телефон за връзка с Пациента или с негов близък, запознат с поръчката.
 • Клиентът изрично декларира, че Пациентът не възразява да му бъде извършена медицинската услуга и че Пациентът ще подпише декларация-съгласие личните му данни, включително и информация относно извършените медицински услуги, резултатите от тях, направените препоръки и други подобни, да бъдат разкрити от съответното медицинско заведение на „Здраве за мама“ ЕООД и на Клиента.

  При липса на подписана декларация-съгласие от страна на Пациента, „Здраве за мама“ ЕООД има право да откаже правомерно извършването на медицинската услуга, без да дължи връщане на заплатените до този момент суми от страна на Клиента.

 • Клиентът избира на сайта географски регион, в който желае да бъде извършена медицинската услуга.
 • Клиентът избира на сайта основен пакет от услуги (по подразбиране), допълнителни услуги (ако са налични за съответния географски регион) или посещение на място (ако е налично за съответния географски регион).
 • Клиентът потвърждава избраните услуги и посочената цена за тях.
 • Клиентът заплаща избраните услуги.
 • Договорът се счита за сключен след заплащане на избраните услуги от страна на Клиента.
 • В срок до 72 (седемдесет и два) часа след извършване на медицинската услуга, „Здраве за мама“ ЕООД изпраща на Клиента електронно писмо (e-mail) с уведомление, че Докладът за извършената медицинска услуга е достъпен в Профила на Клиента.

 

Права и задължения на Клиента:

 1. Клиентът носи отговорност за присъствието на Пациента на посочения адрес или явяването на пациента в съответното медицинско заведение в съответните срокове за извършване на услугата. Пациентът е длъжен да носи със себе си личната си карта при посещение в болница или хоспитализация.
 2. Клиентът носи отговорност за информирането на Пациента относно обема на медицинските услуги, за чието извършване Клиентът е заплатил, както и за това, че за тези услуги Пациентът не дължи заплащане на допълнителни суми.

  „Здраве за мама“ ЕООД силно препоръчва на Клиента да информира своевременно (предварително) Пациента, преди заплащането на каквито и да било допълнителни суми на медицинското заведение и/или на лицето (лекар, медицинска сестра), което предоставя съответната услуга, да се свърже с Клиента и/или представител на „Здраве за мама“ ЕООД.

 3. Клиентът се задължава да информира възможно най-бързо „Здраве за мама“ ЕООД при промяна на някое от обстоятелствата, имащи значение за извършването на медицинската услуга (като например здравословно състояние на Пациента, възможни дати и час за извършване на медицинската услуга, промяна на местопребиваването на Пациента и други подобни).
 4. Клиентът се задължава да не разкрива на трети лица данните за достъп до профила си.
 5. При неудовлетворение от организирането на извършването на услугата (неосигуряване на лице от медицинско заведение, неспазване на срокове), Клиентът се съгласява, преди да предприеме други действия, да информира „Здраве за мама“ ЕООД, като опише фактите, както и да изчака 5 (пет) работни дни за становището на „Здраве за мама“ ЕООД по случая. Клиентът изрично декларира, че разбира, че „Здраве за мама“ ЕООД не носи отговорност за самата медицинска услуга и в случай на неудовлетворение от това следва да се обърне към съответното медицинско заведение и/или лице, което я е предоставило. „Здраве за мама“ ЕООД в качеството си на посредник между Клиента и медицинското заведение ще направи всичко в рамките на своите отговорности и компетенции да помогне за намиране на удовлетворяващо и двете страни (Клиент и медицинско заведение) решение на повдигнатите претенции.

 

Права и задължения на „Здраве за мама“ ЕООД:

 1. „Здраве за мама“ ЕООД се задължава да предоставя услугите си експедитивно, отговорно и с най-високо качество, като взема предвид специфичните особености на всеки отделен случай.
 2. „Здраве за мама“ ЕООД носи отговорност за организирането на извършването на избраната медицинска услуга в посочените срокове от медицинско заведение, имащо право да упражнява такава дейност на територията на Република България, без да се задължава да ангажира конкретно лице (лекар, медицинска сестра), освен в случаите, когато е уговорен преглед/консултация при специалист.
 3. „Здраве за мама“ ЕООД заплаща на съответното медицинско заведение извършените услуги по цени, определени в отделен договор между тях. Поради това е възможно да съществуват разлики в цените за едни и същи услуги в различни географски региони.
 4. „Здраве за мама“ ЕООД се задължава да организира извършването на медицинските услуги единствено в регионите, в които има сключен договор с медицинско заведение, и единствено за видовете услуги, посочени за съответния географски регион. В случай, че Клиентът има нужда от извършване на услуга в географски регион, за който „Здраве за мама“ ЕООД няма сключени договори с медицински заведения, или има нужда от вид медицинска услуга, която не се предлага за конкретния регион, или желае извършването на услугата от точно определено лице (лекар, медицинска сестра), Клиентът може да се свърже със „Здраве за мама“ ЕООД за допълнително договаряне на услугата и цената за организирането и извършването й.
 5. Ако Клиентът желае Пациента да бъде настанен в хоспис или дом за възрастни хора, Клиентът следва да се свърже със „Здраве за мама“ ЕООД за уточняване на конкретните условия на услугата. В тези случаи „Здраве за мама“ ЕООД има задължение единствено да препоръча хоспис или дом за възрастни хора и да съдейства за настаняването на Пациента. Пациентът и съответният хоспис или дом за възрастни хора сключват отделен договор.
 6. „Здраве за мама“ ЕООД предоставя достъп на Клиента до резултата от извършване на услугата в следните срокове: 120 (сто и двадесет) часа, считано от часа на изпращане на писмо (e-mail) на електронния адрес, посочен от Клиента за уведомление за наличността на Доклада в Профила на Клиента на сайта www.zdravezamama.com. Ако Клиентът не е успял да види Доклада за извършената услуга в рамките на посочения срок или желае повторно да има достъп до документа, той може да уведоми писмено „Здраве за мама“ ЕООД и да получи повторен достъп до доклада отново за срок от 120 (сто и двадесет) часа. В случай на невъзможност за достъп поради технически неизправности, за които „Здраве за мама“ ЕООД не носи отговорност, Клиентът ще бъде уведомен с писмо на електронния си адрес незабавно щом неизправността е отстранена.
 7. Документът с резултата от извършената услуга е на български език. В случай, че Клиентът желае превод на друг език, съответния език и цената на тази услуга се уточняват отделно.
 8. „Здраве за мама“ ЕООД не носи отговорност за самата медицинска услуга.
 9. „Здраве за мама“ ЕООД, както и съответното медицинско заведение, не носят отговорност за неизвършването на медицинската услуга, ако Пациентът не присъства на посочения адрес или ако Пациентът откаже да подпише декларацията-съгласие за разкриването на лични данни. В този случай „Здраве за мама“ ЕООД се свързва с Клиента за допълнителни инструкции. Ако пречката за извършването на услугата продължи, услугата не се извършва и в този случай не се дължи връщане на заплатената сума.
 10. „Здраве за мама“ ЕООД се задължава да пази в тайна станалите му известни лични данни (включително и тези относно здравословното състояние на лицето), като:
  • не разкрива на трети лица получената информация, освен в случаите, когато такова разкриване се изисква по силата на нормативен акт. Информация може да се разкрива единствено:
   - на служители/контрагенти по граждански договор на „Здраве за мама“ ЕООД, ангажирани пряко в събирането, обработването и съхраняването на информация, като „Здраве за мама“ ЕООД се задължава изрично да включи в техните договори клаузи за неразкриване на информация;
   - при изрично писмено поискване от Пациента и/или Клиента – само на лицата, посочени от Пациента и/или Клиента;
  • осигури защита на сайта, така че в максималната възможна степен, изисквана от добрия търговец, възпрепятства неоторизиран достъп до частта от сайта, съдържаща профилите, докладите, данните за Пациентите;
  • съхранява по такъв начин документите на хартиен носител, че достъп до тях имат само лицата по т. а), които пряко събират, обработват, съхраняват информация на хартиен носител.

 

В цената на услугата не се включват:

 1. Допълнителните разходи, които възникват в резултат от спешна хоспитализация на Пациента, чиято необходимост е установена в процеса на извършване на услугата.
 2. Допълнителните разходи, които не са изрично посочени в съответната медицинска услуга, извършени по изрично искане на Пациента/Клиента или по преценка на медицинското заведение със съгласие на Пациента/Клиента.
 3. „Здраве за мама“ ЕООД не дължи заплащане на подобни разходи, ако те не са били предварително уговорени със „Здраве за мама“ ЕООД и потвърдени от Клиента, дори да са във връзка с предоставената по договора медицинска услуга.
 4. „Здраве за мама“ ЕООД не дължи заплащането (възстановяването) на суми, заплатени допълнително от Пациента на медицинското заведение/ на съответното лице (лекар, медицинска сестра) за извършването на услугата, без предварително тази сума да е била съгласувана със „Здраве за мама“ ЕООД от Клиента.
 5. „Здраве за мама“ ЕООД не дължи връщане на заплатената от Клиента сума, ако по време или след предоставянето на медицинската услуга се окаже, че съответната медицинска услуга се заплаща от НЗОК, когато Пациентът е здравноосигурено лице (независимо дали услугата, извършена на Пациента от медицинското заведение е била в последствие заплатена и от НЗОК).

 

„Здраве за мама“ ЕООД не носи отговорност за вреди, включително и за неимуществени и косвени вреди, произтекли от:

 1. Разкриване на начина за достъп до Профила от страна на Клиента на трети лица.
 2. Разкриване на информация относно извършената услуга и резултатите от нея, осъществени от самия Пациент и/или от Клиента. „Здраве за мама“ ЕООД не носи отговорност за разпространение на информация от документите, ако те са свалени от сайта чрез профила на Клиента, освен ако се докаже по безспорен начин, че разпространението на информация е настъпило в резултата на действия на „Здраве за мама“ ЕООД.

 

Договорът се счита за прекратен в следните случаи:

 1. При извършване на услугата и изпращането на електронно писмо (e-mail) с уведомление за наличието на Доклад за извършената услуга в Профила на Клиента.
 2. При отсъствие на Пациента на посочения адрес (При услугата Първичен преглед у дома или когато е уговорено Пациентът да бъде взет от посочен адрес и придружен до медицинското заведение) в потвърдения часови интервал (удостоверено с протокол от лицето, направило посещението и направен опит за свързване с Клиента от страна на „Здраве за мама“ ЕООД на посочения телефон за връзка). В този случай не се дължи връщане на заплатената сума.
 3. При неявяване на Пациента в посоченото медицинско заведение в уговорения час. В този случай не се дължи връщане на заплатената сума. При възможност от страна на съответното медицинско заведение или специалист, пропуснатият час може да се предоговори допълнително.
 4. При отказ на Пациента да подпише декларация-съгласие. В този случай не се дължи връщане на заплатената сума.
 5. При отказ от страна на Клиента, получен от „Здраве за мама“ ЕООД след стартирането на услугата, но преди реално да е била извършена. В този случай се връща 70 % от платената сума.
 6. При смърт на Пациента – ако уведомлението за това е получено от „Здраве за мама“ ЕООД след стартирането на услугата, но преди реално да е била извършена. В този случай се връща 70 % от платената сума.
 7. При промяна в законодателството, която води до необходимост „Здраве за мама“ ЕООД да прекрати дейността си.
 8. При невъзможност „Здраве за мама“ ЕООД да предостави договорената услуга, поради наличието на обективни обстоятелства, които са извън контрола на дружеството, „Здраве за мама“ ЕООД се задължава в срок от 7 работни дни да възстанови получената сума.